Cosplay Makeup - Bakugo Katsuki from Boku no Hero Academia

iflix
Cosplay Makeup - Bakugo Katsuki from Boku no Hero Academia

Cosplay Makeup - Bakugo Katsuki from Boku no Hero Academia

  • G
  • 2019
  • 2mins
StarringzWinnieYapDirectorzWinnieYapAn eye make up tutorial for Bakugo Katsuki, one of the deuteragonist of Boku no Hero Academia series.